لیست قیمت دیجیتال

ليست قيمت ديجيتال سياه و سفيد تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).

ردیف جنستعداد(برگ)ابعاد۱رو ۲رو
۲كپي و پرينت سياه و سفیدA3 11تا 1000A3250300
۳كپي و پرينت سياه و سفیدA3 1000 به بالاA3200250
۴كپي و پرينت سياه و سفیدA4 1 تا 10A4250400
۵كپي و پرينت سياه و سفیدA4 11تا 1000A4120150
۶كپي و پرينت سياه و سفیدA4 1000 به بالاA4100120
۱كپي و پرينت سياه و سفيد A31 تا 10A3500800
۷كپي و پرينت سياه و سفيد A51 تا 10A5200300
۸كپي و پرينت سياه و سفيد A511تا 1000A58090
۹كپي و پرينت سياه و سفيد A51000 به بالاA56070
۱۰كپي و پرينت سياه و سفيد A61 تا 10A6150200
۱۱كپي و پرينت سياه و سفيد A611تا 1000A64045
۱۲كپي و پرينت سياه و سفيد A61000 به بالاA63035
۱۳پرینت کتاب وزیری1000 به بالا17.5×24.5075
۱۴پرینت کتاب رقعی1000 به بالا 14.5×21065

ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي تحریر 80 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).

ردیفجنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
۱كپي و پرينت رنگی A3 تحریر 80 گرم1 تا 100A310001400
۲كپي و پرينت رنگی A3 تحریر 80 گرم100 برگ به بالاA38001200
۳كپي و پرينت رنگی A4 تحریر 80 گرم1 تا 100A4 500700
۴كپي و پرينت رنگی A4 تحریر 80 گرم100 برگ به بالاA4 400600
۵كپي و پرينت رنگی A5 تحریر 80 گرم1 تا 100A5300400
۶كپي و پرينت رنگی A5 تحریر 80 گرم100 برگ به بالاA5200300
۷كپي و پرينت رنگی A6 تحریر 80 گرم1 تا 100A6200250
۸كپي و پرينت رنگی A6 تحریر 80 گرم100 برگ به بالاA6100150

ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 135 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).

ردیفجنس تعداد (برگ)ابعاد 1رو 2رو
۲كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 135 گرم1 تا 100A3 14001900
۳كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 135 گرم100 برگ به بالاA3 12001700
۴كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 135 گرم1 تا 100A4700950
۵كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 135 گرم100 برگ به بالاA4600850
۶كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 135 گرم1 تا 100A5 450550
۷كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 135 گرم100 برگ به بالاA5 350450
۸كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 135 گرم1 تا 100A6250350
۹كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 135 گرم100 برگ به بالاA6200250

ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 150 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).

رديف جنستعداد (برگ) ابعاد1رو2رو
۱كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 150 گرم1 تا 100A318002000
۲كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 150 گرم100 برگ به بالاA316001800
۳كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 150 گرم1 تا 100A49001100
۴كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 150 گرم100 برگ به بالاA48001000
۵كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 150 گرم1 تا 100A5500700
۶كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 150 گرم100 برگ به بالاA5400600
۷كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 150 گرم1 تا 100 A6350450
۸كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 150 گرم100 برگ به بالا A6250350

ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 200 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).

رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو2رو
۱كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 200 گرم1 تا 100A319002000
۲كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 200 گرم100 برگ به بالاA317001800
۳كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 200 گرم1 تا 100A49501200
۴كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 200 گرم100 برگ به بالاA48501100
۵كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 200 گرم1 تا 100A5600800
۶كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 200 گرم100 برگ به بالاA5500700
۷كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 200 گرم1 تا 100A6400500
۸كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 200 گرم100 برگ به بالاA6300400

ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 250 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).

رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد1رو2رو
۱كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 250 گرم1 تا 100A320002200
۲كپي و پرينت رنگی A3 گلاسه 250 گرم100 برگ به بالاA318001900
۳كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 250 گرم1 تا 100A410501350
۴كپي و پرينت رنگی A4 گلاسه 250 گرم100 برگ به بالاA49501250
۵كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 250 گرم1 تا 100A5600750
۶كپي و پرينت رنگی A5 گلاسه 250 گرم100 برگ به بالاA5500650
۷كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 250 گرم1 تا 100A6450550
۸كپي و پرينت رنگی A6 گلاسه 250 گرم100 برگ به بالاA6350450

برای اطلاع از دیگر قیمت ها، محصولات و خدمات با دفتر تماس حاصل فرمایید